Novice

Regijski posvet "Javno-zasebno partnerstvo - ključ do uspeha"

24.06.2016
Regijski posvet

V prostorih Vile Binaco Velenje sta Društvo NOVUS in MCDD Slovenske Konjice so.p. v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada organizirala regijski strokovni posvet »Javno zasebno partnerstvo – ključ do uspeha«.

 

Namen posveta je bil izboljšanje strokovnih, teoretičnih in praktičnih podlag za oblikovanje učinkovitih javno zasebnih partnerstev ter posledično povečanje vloge nevladnih organizacij pri izvajanju javnih storitev. Posveta so se udeležili številni predstavniki lokalnih skupnosti, javnih institucij in nevladnih organizacij.

 

Foto: Vesna Golob

Udeležence posveta je uvodno pozdravil mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Mestne občine, ki je poudaril, da je sklepanje javno-zasebnih partnerstev na določenih področjih najučinkovitejša rešitev. V Mestni občini Velenje imajo več javno-zasebnih partnerstev, medtem ko je še eno v zaključni fazi sklepanja pogodbe. Kot primer je izpostavil javno-zasebno partnerstvo, ki zagotavlja brezplačni mestni potniški promet.

 

Foto: Vesna Golob

V nadaljevanju je tudi dr. Selma Filipančič Jenko, predsednica Društva NOVUS poudarila, da javno-zasebno partnerstvo predstavlja izjemno velik potencial, ki ga moramo vsi skupaj bolje izkoristiti ter oblikovati učinkovita partnerstva z WIN-WIN situacijami.  V sklopu projekta Regionalno stičišče NOVUS se bomo vseskozi trudili, da povečamo vlogo nevladnih organizacij pri izvajanju javnih storitev ter vzpostavimo učinkovita čezsektorska partnerstva.

 

Foto: Vesna Golob

Pomembnost vključevanja nevladnih organizacij v izvajanje javnih storitev ter krepitev nevladnega sektorja je poudarila tudi dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka predsednika vlade. Poudarila je, da si na Vladi RS skozi številne aktivnosti prizadevajo h krepitvi nevladnega sektorja, saj na tem področju krepko zaostajamo za državami članicami Evropske unije. Ena izmed teh aktivnosti je sprejem Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki podrobneje opredeljuje konkretne ukrepe in cilje za razvoj in rast nevladnega sektorja.

 

Foto: Vesna Golob

Plenarni del posveta je odprl državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, dr. Nejc Brezovar, ki je predstavil sodelovanje nevladnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni ravni. Na ministrstvu v sodelovanju z različnimi deležniki pripravljajo Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva katere temeljni cilj in cilj vseh njenih ukrepov je ravno krepitev vloge nevladnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Ministrstvo za javno upravo je za lažje delo in načrtovanje procesov sodelovanja javnosti pri načrtovanju javnih politik v letu 2015 izdalo Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov ter Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov, ki sta dostopna na spletnih straneh ministrstva. V zaključku je poudaril, da je cilj države »izkoristiti potencial nevladnega sektorja preko vzpostavitve aktivnega partnerstva med državo in NVO tako pri načrtovanju kot pri izvajanju in evalvaciji javnih politik na vseh ravneh tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni«.

 

Foto: Vesna Golob

Za razvoj nevladnega sektorja je pomembno tudi, da se vzpostavi ustrezno in učinkovito podporno okolje za nevladne organizacije. Erika Lenčič Stojanovič, vodja službe za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo je tako predstavila projekte podpornih struktur. Osredotočila se je na predstavitev namena in ciljev projektov regionalnih stičišč NVO. Predstavila je tudi številne dobre prakse vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva, ki so v preteklosti nastala v sklopu projektov. Izpostavila je, da je potrebno NVO zagotoviti podporo v smislu zagotavljanja predplačil in dolgoročnega financiranja, da se jim zagotovi finančna varnost in s tem posledično boljši razvoj storitev ter trajnost delovanja. Zaključila je, da lahko »sodelovanje med lokalno samoupravo, nevladnim sektorjem in gospodarstvom pomembno prispeva k reševanju problemov ljudi ter krepi družbeno odgovornost in solidarnost v lokalnem okolju«.  

 

Foto: Vesna Golob

V nadaljevanju je dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno-zasebna partnerstva, zavod Turjak predstavil Izzive in potencial javno-zasebnih partnerstev. Poudaril je, da, če želimo, da se poveča število vzpostavljenih učinkovitih javno-zasebnih partnerstev je potrebno, da se spremeni koncept razmišljanja javnega sektorja iz »imeti v lasti« v »kupovati storitve«. Zaključil je, da morajo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu vključevati specifično klavzulo, ki javnemu partnerju omogoča učinkovito varovanje javnega interesa.

 

Foto: Vesna Golob

Posvet se je nadaljeval v smeri predstavitve javno-zasebnega partnerstva na področju zagotavljanja socialnovarstvenih storitev in programov. Mag. Simona Smolej Jež iz Inštituta RS za socialno varstvo je poudarila, da je trend prenosa javnih storitev iz javnega na zasebni sektor v porastu in da se število zasebnih izvajalcev iz leta v leto povečuje. V skladu s Strategijo o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 se bo širila mreža izvajalcev predvsem z razvojem javno-zasebnega partnerstva in s podeljevanjem koncesij. Gre za eno izmed pomembnih področij, kjer je zasebni sektor (predvsem nevladne organizacije) lahko učinkovitejši in uspešnejši, saj izhaja neposredno iz potreb lokalnega okolja.

 

Foto: Vesna Golob

Za zaključek posveta pa je Laura Krančan, vodja projektov Zavoda Mladinska mreža MaMa predstavila še sodelovanje mladinskih organizacij in lokalnih oblasti. Poudarila je, da je za uspešen razvoj lokalnih skupnosti pomembno, da se prisluhne tudi mladim in se podprejo mladinski projekti oziroma mladinske organizacije ter organizacije za mlade.

 

Vsi sodelujoči in udeleženci posveta se strinjamo, da bomo z vzpostavitvijo učinkovitih javno-zasebnih partnerstev ter prenosom javnih politik in storitev iz javnega na zasebni sektor povečali uspešnost in učinkovitost njihovega izvajanja na marsikaterem področju in dejansko predstavlja ključ do uspeha.