Dogodki

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1 PODPORA ZA USTANAVLJANJE SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV V KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020 ZA LETO 2019

10.09.2019

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem (sklop A) in gozdarskem (sklop B) sektorju.

 

Podpora iz podukrepa je v skladu s 27. členom Uredbe 1305/2013/EU namenjena pokritju stroškov ustanovitve organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, s ciljem:

  • - prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
  • - skupnega dajanja blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
  • - oblikovanja skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti, in
  • - razvijanja poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in pospeševanja procesov inovacij.

 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. septembra 2019 do vključno 20. decembra 2019, do 24. ure.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 in 46/19).

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa