Dogodki

JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020«

27.11.2019

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

  • - sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • - sklop B – »Učitelj začetnik«.
 
 
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj v okviru sklopa A – PVZ je vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programa za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta.

 

Prijavitelj v okviru sklopa B – UZ je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je na dan oddaje vloge vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programa s pridobljeno javno veljavnostjo.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa