Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA »ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI« V LETU 2020-II

11.01.2021

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja ter projekta skupnostne znanosti na področju stanja onesnaženosti slovenskih voda in morja s plastiko in mikroplastiko.

 

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP in MIZŠ v okviru treh težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«:

  • - Težišča 1: Prehranska varnost Slovenije;
  • - Težišča 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in
  • - Težišča 4: Razvoj podeželja.
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnostii in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa