Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA SODELOVANJE Z VARUHOM PRI IZVAJANJU NALOG IN POOBLASTIL DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA MEHANIZMA PO OPCIJSKEM PROTOKOLU H KONVENCIJI PROTI MUČENJU IN DRUGIM KRUTIM, NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU

04.01.2019

Predmet javnega razpisa je sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.

 

Izbrane organizacije bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma s svojimi osebami (predstavnicami in predstavniki), ki morajo biti ustrezno usposobljene na področju varstva človekovih pravic, zlasti s področja preprečevanja mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Izbrane organizacije bodo s svojimi osebami člani skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje posameznega obiska kraja odvzema prostosti ter preverjanja ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost po določbah Opcijskega protokola. Po izvedenem obisku po določbah Opcijskega protokola bodo predstavnice oziroma predstavniki v roku, ki ga bo določil Varuh, izdelali tudi svoje poročilo o opravljenem nadzoru, na podlagi katerega bo izdelano končno poročilo o obisku.

 

Osebe iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo z Varuhom opravljale obiske po določbah Opcijskega protokola, bodo dobile povrnjene potne stroške in stroške za prehrano in prenočišče ter nadomestilo plače ali nadomestilo za izgubljeni zaslužek v času obiska ter nagrado v primeru izdelave končnega poročila o opravljenem obisku in simbolični prejemek po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 13/17).

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2018.

Domača stran razpisa