Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV SODELOVANJA DELODAJALCEV IN SOCIALNIH PARTNERJEV S SREDNJIMI POKLICNIMI IN VIŠJIMI STROKOVNIMI ŠOLAMI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU V ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2017/20

11.09.2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

 

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).

 

Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 izobraževali v zadnjem letniku.

 

Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:  

Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Zbornica mora biti na dan oddaje vloge registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11). Delodajalec mora biti na dan oddaje vloge registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B

Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. Šola mora biti na dan oddaje vloge registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvajati srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje. Delodajalec mora biti na dan oddaje vloge registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS, 2018.

Domača stran razpisa