Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V ZVEZI S PROMOCIJO SLOVENSKE ZNANOSTI V TUJINI IN POVEZOVANJE ZNANSTVENIH DOSEŽKOV V LETU 2019

21.05.2019

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019 je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni razpis, so za:

  • - Cilj 1 in cilj 4: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka javnega razpisa vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospodarske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike Slovenije, ter društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.

 

  • - Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in se uporablja do vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve;

 

  • - Cilj 2: društva, zveze društev, ustanove iz Republike Slovenije;

 

  • - Cilj 3: društva, zveze društev.

 

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa