Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PILOTNEGA PROJEKTA »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV V ZAHODNI KOHEZIJSKI REGIJI«

06.02.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pilotnega projekta v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

 

Storitve socialnega vključevanja invalidov, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa, so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18), in so namenjene:

 • - usposabljanju za samostojno življenje,
 • - vseživljenjskemu učenju,
 • - prebivanju s podporo in
 • - ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.
 
 
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene razpisne pogoje:

 • - Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima status varstveno delovnega centra (VDC) , s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • - Ima sedež v regiji, v kateri se bodo izvajale aktivnosti projekta in tudi storitev socialnega vključevanja za uporabnike.
 • - Ima sposobnost vnaprejšnjega sofinanciranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
 • - Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
 • - Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
 • - Na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
 • - Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa