Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2021

11.01.2021

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki prispevajo k: 1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi na splošno oziroma k ozaveščanju in delu z ranljivimi skupinami žensk, kot so Rominje, invalidke, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij ali druge ranljive skupine žensk); 2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami (sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju mladih in celotne družbe o posledicah spletnega nasilja nad dekleti in ženskami ter prispevali k njegovemu preprečevanju).

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • - imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
  • - izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • - prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
  • - posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
  • - prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.

 

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:

  • - je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
  • - delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
  • - osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
  • - dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.

 

 

Domača stran razpisa