Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN RUSKO FEDERACIJO V LETIH 2019–2020

19.09.2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 - 2020 na vseh raziskovalnih področjih. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

 
Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • - so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • - izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in
  • - imajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

 

Vir: CNVOS 2018.

Domača stran razpisa