Novice

PO DESETLETJU TRUDA STA ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH IN PRORAČUNSKI SKLAD ZA NVO KONČNO RESNIČNOST!

20.03.2018
PO DESETLETJU TRUDA STA ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH IN PRORAČUNSKI SKLAD ZA NVO KONČNO RESNIČNOST!

Slika: Parlament je z oseminpetdesetimi glasovi »ZA« in nič glasov »PROTI«, sprejel Zakon o nevladnih organizacijah (CNVOS 2018b).

 

Če je parlamentarni odbor za notranje zadeve v petek, 2. marca 2018, brez glasu proti podprl predlog Zakona o nevladnih organizacijah in sprejel pomembno dopolnilo o ustanovitvi proračunskega sklada za nevladne organizacije (NVO) (CNVOS 2018a), pa je odstop Mira Cerarja z mesta predsednika vlade ponovno zatresel tla pod nogami sprejetju zakona. 

 

Slika: Državni zbor je podprl predloga Zakona o nevladnih organizacijah z devetimi glasovi »ZA« in nobenemu glasu »PROTI« (CNVOS 2018a).

 

Pa vendar nam je uspelo! Parlament je v torek, 20. marca 2018, po več kot desetih letih pobud, obljub in poskusov, le sprejel Zakon o nevladnih organizacijah (ZNVOrg), ki bo v veljavo stopil predvidoma sredi aprila. Z njim je zaživel tudi proračunski sklad za NVO (CNVOS 2018b).

 

KAJ NOVI ZAKON PRINAŠA?

  1. Enotno definicijo nevladne organizacije, s katero se odpravlja dosedanja zmeda in razpršenost termina v več kot dvajsetih zakonih;
  2. vzpostavitev posebnega proračunskega sklada za razvoj NVO, kamor se avtomatsko steka ne(u)porabljeni del dohodninskih donacij (trenutno gre za cca. 5 mio evrov letno);
  3. vsem NVO omogoča pridobitev statusa delovanja v javnem interesu ne glede na področje njihovega delovanja (to možnost so doslej imela samo društva);
  4. NVO, ki imajo status delovanja v javnem interesu, sedaj ministrstvu ne poročajo več vsako leto, ampak na vsaki dve leti;
  5. poročanje NVO, ki imajo status delovanja v javnem interesu, je poenostavljeno na način, da jim sedaj ne bo potrebno pošiljati več obsežnih poročil s prilogami, temveč samo dokazila o doseganju predpisanih dosežkov;
  6. NVO, ki imajo status delovanja v javnem interesu, imajo prednost na javnih razpisih iz državnega proračuna;
  7. enotno (spletno dostopno) evidenco vseh nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu;
  8. pravno podlago za javne razpise, namenjene razvoju in podpori nevladnih organizacij;
  9. jasno zakonska opredelitev horizontalnih mrež, regionalnih stičišč in vsebinskih mrež, kar pomeni tudi določeno priznanje pomembnosti njihovega položaja pri razvoju NVO;
  10. vladi nalaga redno pripravo strategij razvoja NVO in programov razvojnih ukrepov (CNVOS 2018b).

 

KAJ PRINAŠA PRORAČUNSKI SKLAD ZA NVO?

Sprejem ZNOrg je, z uvedbo proračunskega sklada za razvoj NVO, prinesel tudi sistemsko financiranje NVO. Gre za posebno proračunsko postavko, ki omogoča stabilen vir financiranja in na kateri se avtomatsko zbirajo tista sredstva, ki ostajajo od 0,5% dohodninskih donacij. Gre torej za sredstva, ki bi jih ljudje lahko namenili v splošnokoristne namene, pa jih ne. Na tak način sklad onemogoča, da bi se ta sredstva uporabljala za druge proračunske potrebe ali pa delila na podlagi političnih dogovorov.

 

»Delež dohodninskih donacij se iz leta v leto sicer povečuje, še vedno pa letno ostaja nerazporejenih 4-5 milijonov evrov. Ta sredstva bodo odslej kot poseben proračunski sklad namenjene financiranju razvoja nevladnega sektorja. Pobuda za takšen proračunski sklad je v sektorju živa že 10 let, a zaradi nasprotovanja finančnega ministrstva doslej ni bila uresničena (MF ji je ostro nasprotovalo tudi zadnji dve leti pri usklajevanju Zakona o NVO).« (CNVOS 2018b).

 

VIRI:

Amandma k Predlogu zakona o nevladnih organizacijah, druga obravnava, EPA 2300 – VII, za matično delovno telo, z dne 1. marec 2018. Dostopno prek: https://www.cnvos.si/media/filer_public/a1/7a/a17a3c03-98e7-4548-a0bd-293871dad8c4/180305114203_0001.pdf (26. marec 2018).

 

CNVOS. 2018a. Parlamentarni odbor podprl Zakon o NVO in proračunski sklad za NVO. Dostopno prek: https://www.cnvos.si/novice/2061/parlamentarni-odbor-podprl-zakon-o-nvo-in-proracunski-sklad-za -nvo/ (26. marec 2018).

 

CNVOS. 2018b. Sprejet Zakon o nevladnih organizacijah. Dostopno prek: https://www. cnvos.si/novice/2083/sprejet-zakon-o-nevladnih-organizacijah/ (26. marec 2018).

 

Predlog Zakona o nevladnih organizacijah – EVA 2015-3130-0009. 2017. Sprejet na dopisni seji Vlade Republike Slovenije, dne 18. oktobra 2017. Dostopno prek: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/NO/Aktualno/ZNVO_sprejet_na_Vladi_18.10.2017.pdf (26. marec 2018).

 

Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg. 2018. Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, 20. marca 2018. Dostopno prek: http://imss.dz-rs.si/imis/dfe572a840dca 39b3817.pdf (26. marec 2018).