Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA »ZMIGAJ!: IZVAJANJE ŠPORTNO-REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA«

04.04.2024

Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe inovativnih gibalnih programov za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol, gimnazij ter dijaških domov in izvedbe gibalnih programov za promocijo zdravega življenjskega sloga za zaposlene na izbranih srednjih šolah oziroma dijaških domovih.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis za izvajanje programa zMIGAJ! se lahko prijavijo srednje poklicne in strokovne šole, šolski centri, gimnazije oziroma dijaški domovi, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne ali vzgojne programe v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa