Razvoj nevladnih organizacij

RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

 

Sami začetki razvoja NVO na Slovenskem naj bi segali že v 7. in 8. stoletje našega štetja, saj so že takrat nekatere zveze in združbe imele značilnosti današnjih NVO. Iz zgodovinskega vidika gledano to pomeni začetek nastanek cehov (obrtniške bratovščine), verskih dobrodelnih organizacij in fundacij v 14. stoletju. Po letu 1850 so bili izdani prvi pravni akti, ki urejajo področje interesnega združevanje in prinašajo društveni patent – prvo ureditev društev.

 

Zakon o pravici do združevanja v društva in politična društva iz leta 1867 pa predstavlja prvo zakonsko ureditev na tem področju. Prve najvidnejše oblike združevanja so bile čitalnice, sledile pa so zadruge oz. zadružništvo kot gibanje za obrambo interesov slovenskih kmetov, obrtnikov in delavcev.

 

Pred drugo svetovno vojno so se izoblikovala podporna društva, prostovoljne bolniške in pokojninske blagajne ter razni skladi pri socialnih organizacijah. Ob koncu druge svetovne vojne je delovanje NVO poniknilo, saj državna regulativa ni omogočala razvoj nevladnega sektorja. Najvidnejša prelomnica je bila leta 1974, ko je izšel nov Zakon o društvih, ki je pomenil začetek ustanavljanja NVO.

 

V času po osamosvojitvi Slovenije pa se je razvoj NVO samo še bolj krepil.


NEVLADNE ORGANIZACIJE V SAVINJSKI REGIJI IN NA OBMOČJU CELOTNE DRŽAVE - DANES

 

Po podatkih pridobljenih na AJPESU (julij 2022) je bilo v Savinjski statistični regiji registriranih 3.207 nevladnih organizacij (v SLO: 26.457), od tega kar 2.920 društev (v SLO: 22.786), 266 zasebnih-zavodov (v SLO: 3.434)  in 21 ustanov (v SLO: 237).

 

VIR: AJPES, julij 2022

NVO V  SAVINJSKI REGIJI  2021  
OBČINA DRUŠTVA ZAVODI USTANOVE SKUPAJ 
Braslovče 55 7 1 63
Celje 622 107 3 732
Dobje 12 1 0 13
Dobrna 18 2 0 20
Gornji Grad 27 2 0 29
Kozje 42 5 0 47
Laško 153 7 0 160
Ljubno 38 3 0 41
Luče 28 0 0 28
Mozirje 66 3 2 71
Nazarje 32 3 1 36
Podčetrtek 48 4 1 53
Polzela 54 5 3 62
Prebold 51 4 0 55
Rečica ob Savinji 25 1 0 26
Rogaška Slatina 109 9 2 120
Rogatec 34 0 0 34
Slovenske Konjice 167 16 0 183
Solčava 19 2 0 21
Šentjur 232 14 0 246
Šmarje pri Jelšah 101 4 1 106
Šmartno ob Paki 31 1 0 32
Šoštanj 105 8 1 114
Štore 42 3 0 45
Tabor 20 1 0 21
Velenje 325 23 3 351
Vitanje 18 1 0 19
Vojnik 82 9 0 91
Vransko 36 4 0 40
Zreče 56 3 0 59
Žalec 272 14 3 289
SKUPAJ 2920 266 21 3207

SLOVENIJA               22786          3434     237               26457