KAJ JE USTANOVA?

 

Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Po Zakonu o ustanovah je ustanova pravna oseba zasebnega prava. Njen namen mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen.

Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene delovanja na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.

Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.

 


USTANOVITEV USTANOVE

 

Ustanovo ustanovi ustanovitelj, ki je lahko domača ali tuja fizična ali pravna oseba. Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Soglasje k aktu o ustanovitvi izda organ, pristojen za ustanove, v roku 30 dni od prejema akta o ustanovitvi. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove mora organ, pristojen za ustanove, objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave nosi ustanova.

Po prejemu soglasja k aktu o ustanovitvi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, po uradni dolžnosti vpiše ustanovo v evidenco ustanov. Evidenca ustanov je javna in vključuje tudi akte ustanove, ki so podlaga za vpis v evidenco ustanov.

Ime ustanove mora nujno vsebovati besedo ustanova. Dodana mora biti označba namena, ustanovitelja ali druga dodatna označba, ki omogoča jasno in nedvoumno razlikovanje od ustanov, ki so že vpisane v evidenco ustanov.

Za možnost uporabe imena kot so republika, občina ali mesto, zgodovinske ali druge osebnosti ter glede varstva imena se uporabljajo določbe, ki veljajo za zavode.

Besedo fundacija pa lahko v imenu ali firmi uporabljajo pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost.

 


USTANOVITVENO PREMOŽENJE

 

Ustanovitveno premoženje je lahko denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja.

Ustanovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in z drugimi predpisi. Velikost ustanovitvenega premoženja mora biti primerna glede na namen izvajanja ustanove. Za ustanovitveno premoženje se v okviru splošne evidence vodi ločena evidenca. Ustanovitveno premoženje se lahko poveča v skladu z aktom o ustanovitvi in s pravili ustanove.


PREMOŽENJE USTANOVE

 

Prihodki ustanove se ustvarjajo z gospodarjenjem, z ustanovitvenim premoženjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge možne načine.

Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove. V ustanovo pa lahko naklonijo del svojega premoženja tako domače kot tudi tuje fizične ali pravne osebe (donatorji).

Ustanovitveno premoženje se lahko zmanjša, če je to predvideno v aktu o ustanovitvi ali če tako zaradi izjemnega položaja odloči uprava. Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje organ, pristojen za ustanove.

Ustanova lahko razpolaga z nepremičnino, če da soglasje organ, pristojen za ustanove.


PRENEHANJE USTANOVE

 

Ustanova preneha, če premoženje ustanove ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove, če namen ustanove postane nemogoč ali v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove in če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.

O prenehanju ustanove lahko odloča uprava ali organ, pristojen za ustanove, pri čemer upošteva voljo in namen ustanovitelja. Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje organ, pristojen za ustanove. Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, o prenehanju ustanove je dovoljena pritožba ustanove. O pritožbi ustanove odloča Vlada Republike Slovenije. Organ, pristojen za ustanove mora obvestiti sodišče o prenehanju ustanove. Sodišče izvede postopek likvidacije oziroma stečaja v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Ostanek premoženja likvidacijske oziroma stečajne mase se v skladu z voljo in namenom ustanovitelja dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak namen. Če taka ustanova ne obstaja, se premoženje dodeli ustanovi, ki izvaja podoben namen. Prenehanje ustanove se nato objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in ustanova se lahko izbriše iz evidence ustanov.


Več o ustanovah si lahko preberete v ZAKONU O USTANOVAH (ZU)