SODELOVANJE V RAZVOJNEM SVETU SAVINJSKE REGIJE

Razpisujemo postopek izbora šestih predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije (Uradni list RS, št. 20/11) je Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije NOVUS pristojno za izvedbo izbora predstavnikov NVO v Razvojnem svetu Savinjske regije.

 

Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župan/županja),
– predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice, ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljevanju: NVO), ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki območnih razvojnih partnerstev s sedežem v regiji (v nadaljevanju: ORP).

 

Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 12 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 12 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 6 članov ter iz četrte alineje prejšnjega odstavka šteje še dodatno toliko članov kolikor ORP deluje na področju regionalnega razvoja v Savinjski regiji na dan sprejema tega odloka.

 

 

Kdo lahko kandidira?

(1) Nevladna organizacija, ki lahko sodeluje v tem izboru, je pravna oseba zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje kot jih določa Zakon o nevladnih organizacijah, in ima sedež oz. registrirano poslovno enoto na območju Savinjske regije (Osrednje Celjsko območje - UE Celje, UE Laško, Savinjsko-Šaleško območje - UE Velenje, UE Mozirje, Spodnje Savinjsko območje - UE Žalec, Dravinjsko območje - UE Slovenske Konjice, Obsoteljsko in Kozjansko območje - UE  Šentjur pri Celju, UE Šmarje pri Jelšah).

 

(2) Izbira se šest (6) članov/predstavnikov nevladnih organizacij, in sicer: po (2) predstavnika iz Savinjsko-Šaleškega območja; po (1) predstavnik za Celjsko, Spodnje Savinjsko, Dravinjsko ter Obsoteljsko in Kozjansko območje.

 

(3) Vsaka nevladna organizacija lahko predlaga samo enega kandidata.

 

Kandidata posamezna nevladna organizacija predlaga tako, da izpolnjeno prijavnico (najkasneje do 30. 3. 2021 do 12h), posreduje regionalnemu stičišču:

  • - po e-pošti (skenirana prijavnica s podpisom in žigom) na naslov: info@sticisce-novus.si
  • - po pošti na naslov: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • - osebno na naslov: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 Velenje (vsak delovnik med 7.30 h in 15.30 h).
  •  

Prijava, poslana po e-pošti, mora vsebovati sken podpisa.

 

 

Prijava mora prispeti na enega od naštetih načinov najkasneje do 30. 3. 2021 do 12 h, ne glede na način pošiljanja.

 

 

Rokovnik

22. 3. 2021 – objava poziva

 

30. 3. 2021 – rok za prijave (do 12. ure)

 

2. 4. 2021 – rok za morebitne dopolnitve prijavnic

 

Če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest, so izbrani vsi kandidati.

Postopek se zaključi 2. 4. 2021.

 

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se postopek izbora nadaljuje:

2. 4. 2021 – objava seznama kandidatov

 

6. 4. 2021 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem (predvidoma spletna konferenca)

 

V kolikor na javni predstavitvi pride do imenovanja s soglasjem, se postopek zaključi 6. 4. 2021.

 

V primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel, se razpišejo volitve.

 

6. 4. 2021 – začetek volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)

 

9. 4. 2021 – zaključek volitev

 

12. 4. 2021 – seja komisije za pregled glasovnic, izdaja sklepov o imenovanju in zaključek postopka

 

 

Celoten postopek je opisan v Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Savinjske regije.

 

 

Za dodatne informacije o postopku izbora vam je na voljo vodja postopka Snježana Lekić, na snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 

 

 

Poslovnik izbora predstavnikov NVO v RSSR.

Prijavnica/Obrazec za pedlaganje kandidatov

Seznam izbranih kandidatov.

 

 

IZBRANI KANDIDATI:

- ANDRAŽ ČUVAN, UE ŽALEC

- DAVID RAZBORŠEK, UE CELJE

- MARJAN BUDIŠA, UE CELJE

- NEŽIKA PAVLIČ-BREČKO, UE SLOVENSKE KONJICE

- SELMA FILIPANČIČ JENKO, UE VELENJE

- ŠPELA ROZMAN, UE ŠMARJE PRI JELŠAH