KAJ JE ZAVOD?

 

Zavodi so organizacije, ki se lahko ustanovijo za opravljanje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če njihov cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavode lahko ustanovijo tako domače kot tudi tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.

Za opravljanje javnih služb se morajo ustanoviti javni zavodi. Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Javne zavode lahko ustanovi republika, občina, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. Javni zavod, ki opravlja dejavnost pomembno za uresničevanje pravic narodnosti ima pravico ustanoviti samoupravna narodnostna skupnost. Soustanovitelji javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe.


USTANOVITEV ZAVODA

 

Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni pogoji.

Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo. Če se javni zavod ustanovi z zakonom ali na podlagi odloka občine ali mesta, se vprašanja, ki niso urejena z zakonom oziroma odlokom, uredijo z aktom pristojnega organa. Ko sprejme akt o ustanovitvi, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda. Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register zavod pridobi pravno sposobnost.

Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti hkrati. Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je bil zavod za opravljanje te dejavnosti namensko ustanovljen.  Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.


SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s prodajo blaga in storitev na trgu, s plačili za storitve in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek prihodkov nad odhodki mora zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno.


PRENEHANJE ZAVODA

 

Zavod preneha:

-        če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,

-        če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,

-        če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,

-        če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,

-        če se organizira kot podjetje,

-        v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.

Zavod pa lahko preneha tudi na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti zavoda.


Več o Zavodih si lahko preberete v ZAKONU O ZAVODIH (ZZ)