VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V PRIPRAVO PREDPISOV: Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov

"Vsi si želimo dobrih predpisov, strokovnih po vsebini, uporabnikom prijaznih in razumljivih, torej takšnih, ki bodo državljanom olajšali njihov vsakdan in jih ne bo treba pogosto spreminjati", je v predgovoru Priročnika za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov zapisal minister za javno upravo, Boris Koprivnikar.
 
Če želimo to doseči, je nujno potrebno nagraditi znanje na področju priprave predpisov ter se seznaniti z načini vključevanja javnosti v ta proces, saj je njena vloga ključna tako v postopku zgodnje priprave predpisa kot tudi pozneje, ko je osnutek že v javni razprav.
 

Ravno v ta namen je Ministrstvo za javno upravo izdalo Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov, h kateremu so priložene tudi Smernice za vključevnje javnosti v pripravo predpisov. Oba dokumenta sta nastala v sodelovanju s predstavniki Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), ki so strokovnjaki in dobri poznavalci te problematike.

 

Operacijo »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje predpisov« delno financira Evropska Unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava.
 
Priročnik je namenjen vsem pripravljalcem predpisov za lažje načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesov vključevanja javnosti v pripravo predpisov. Pri tem pod izrazom »predpisi« niso mišljeni samo zakoni, uredbe, pravilniki ipd., ampak tudi razni razvojni in strateški dokumenti (strategije, resolucije, izvedbeni načrti ...), pri katerih je vključevanje javnosti vsaj enako pomembno.
 
V priročniku so najprej predstavljeni osnovni pojmi, koristi in tveganja, ki jih posvetovanje z javnostmi prinaša, načela in kako nam je tako posvetovanje v posameznih fazah priprave predpisov lahko konkretno v pomoč. Nadalje govori o pomenu in prednostih vnaprejšnjega načrtovanja posvetovalnih procesov in predstavi, kaj vse je za uspešen posvetovalni proces treba načrtovati in kaj je koristno vedeti. V zadnjem, bistvenem delu priročnika, je posebej opisan in razložen vsak korak načrtovanja, izvedbe in vrednotenja posvetovalnih procesov. Ti koraki so: opredelitev ciljev posvetovanj, identifikacija deležnikov, informiranje javnosti, izbor posvetovalnih metod in orodij, analiza tveganj in priprava terminskega načrta, zbiranje in obravnava mnenj in predlogov, priprava odzivnih poročil, sprotno spremljanje procesa ter njegovo končno (o)vrednotenje. Dodani so tudi različni praktični primeri in dobre prakse ter koristni nasveti in vprašanja, ki na kratko povzamejo najpomembnejše. Dodane so tudi matrice, ki korake še dodatno pomagajo načrtovati in izvesti in se lahko uporabljajo povsem ločeno.
 
Vabljeni k prebiranju, ki vam lahko resnično koristi!