Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV IN IZBIRO IZVAJALCA ZA PROJEKT OSKRBA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI - KRIZNA NAMESTITEV V LETIH 2020 IN 2021

22.11.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

 

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:

  • - nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin,
  • - informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi.
 
 
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje in je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne organizacije ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike oziroma ima opravljanje socialnovarstvene dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa