Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO V LETIH 2020-2023

28.10.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 - 2023 na vseh raziskovalnih področjih.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

  • - so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,
  • - izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih  in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
  • - imajo s strani agencije sofinanciran program oziroma projekt temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobren mednarodni projekt (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), ki  bo zagotavljal osnovni vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa