Dogodki

CERV: OMEJENI RAZPIS, NAMENJEN PODPORI NACIONALNIM JAVNIM ORGANOM, PRISTOJNIM ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

12.12.2023

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil javni razpis, namenjen podpori nacionalnim javnim organom, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), pri  ozaveščanju deležnikov o zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti, prijavitelji na razpis so javni organi, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava.

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so nacionalni javni organi, ki so pristojni za spremljanje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Člen 51), kot partnerji lahko sodelujejo tudi pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa. Prijavi se lahko nacionalne ali mednarodne projekte. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa