Dogodki

JAVNI RAZPIS P7 2024 MIKROKREDITI 2024

20.02.2024

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

 

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vloge: 08.03.2024 do 14.00 ure in 08.04.2024 do 14.00 ure. Javni razpis bo odprt do 08.04.2024 oz. do porabe sredstev.

 

Upravičeni prijavitelji

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa