Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA IZVAJANJE PROJEKTA ZA NUDENJE MATERIALNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM V MESTNI OBČINI CELJE V LETU 2021

01.06.2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje v letu 2021. Prednostno bo sofinanciran projekt, katerega cilj bo usmerjen v nudenje materialne pomoči socialno ogroženim in posledično v zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v MOC.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOC in so vpisane v razvid humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • - svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in so registrirane v MOC najmanj pet let (na dan oddaje predloga),
  • - cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
  • - prijavijo projekt, ki je predmet javnega razpisa,
  • - projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
  • - imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet javnega razpisa,
  • - imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (najmanj pet redno zaposlenih delavcev), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
  • - imajo izdelano realno financiranje prijavljenega projekta,
  • - izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to ali so njeni člani ali ne,
  • - so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in
  • - na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj pet let.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa