Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2023

15.03.2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2023. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine;

Vrhunski šport:

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih;
 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc;
 • Sklad za vrhunske športnike;
 • Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem;
 • Razvoj strokovnih kadrov v vrhunskem športu;

Šport invalidov:

 • Državna prvenstva na področju športa invalidov;
 • Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij;

Športna rekreacija:

 • Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek;

Šport starejših:

 • Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim;

Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:

 • Spremljanje pripravljenosti športnikov;
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov;
 • Razvoj diagnostike v športu;

Delovanje športnih organizacij:

 • Delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
 • Delovanje Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja;
 • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez;
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije;
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti;
 • Delovanje zamejskih športnih zvez;

Mednarodna dejavnost v športu:

 • Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam;

Športne prireditve:

 • Velike mednarodne športne prireditve v RS (Svetovna in Evropska prvenstva);

Javno obveščanje v športu:

 • Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji;

Športno obnašanje:

 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja;

Preprečevanje dopinga v športu;

Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;

Investicije v športno infrastrukturo:

 • Javni razpis za investicije v športno infrastrukturo 2023.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 68/19 in 91/20, 138/21) in razpisni dokumentaciji.

Domača stran razpisa