Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »NADALJEVANJE ZAŠČITE ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI TER PROGRAMA NJIHOVE REINTEGRACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2024–2027«

29.05.2024

Predmet javnega razpisa je izvajanje operacije "Nadaljevanje zaščite žrtev trgovine z ljudmi ter programa njihove reintegracije v Republiki Sloveniji za obdobje 2024 - 2027".

 

Aktivnosti operacije:

  • Aktivnost 1: vodenje in koordinacija operacije.
  • Aktivnost 2: priprava individualnih načrtov reintegracije žrtev trgovine z ljudmi.
  • Aktivnost 3: zagotavljanje psihosocialne pomoči in pomoči pri fizičnem okrevanju v skladu z individualnim načrtom in udeležbo strokovnih delavcev na usposabljanjih ali delavnicah z namenom razvijanja strokovnih kompetenc in strokovne dejavnosti na področju zagotavljanja psihosocialne pomoči in pomoči pri fizičnem okrevanju žrtev.
  • Aktivnost 4: svetovanje in pomoč pri urejanju življenjskih situacij v skladu z individualnim načrtom reintegracije žrtev, vključno z reševanjem izjemnih situacij uporabnic in uporabnikov programa (ločitev, poroka, pogreb, združevanje družine, ipd.).
  • Aktivnost 5: pomoč in svetovanje glede pridobitve izobrazbe ter zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja, učne pomoči in pridobitev poklicnih kvalifikacij ter morebitne vključitve v trg dela v skladu z individualnim načrtom

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo z nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)

ali

  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za notranjo varnost.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa