Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ROMSKIH DRUŠTEV V LETU 2021

03.06.2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2021, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

 

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:

 • - na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
 • - na področju medgeneracijskega sodelovanja
 • - na področju spodbujanja enakosti
 • - na področju spodbujanja izobraževanja
 • - na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete
 • - na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • - predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oz. romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
 • - na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
 • - imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije;
 • - imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
 • - izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
 • - vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
 • - posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt.

 

Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

Domača stran razpisa