Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA LETO 2024: JAVNI TER RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

28.11.2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

 

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

 • preprečevanja nasilja,
 • zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti),
 • duševnega zdravja,
 • brezdomstva (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine),
 • otrok in mladostnikov, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju,
 • starejših, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju,
 • podpornega bivanja invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanja samostojnega življenja invalidov,
 • socialnega vključevanja Romov,
 • specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj (če le-ta ni zagotovljena s preostalimi socialnovarstvenimi programi) in
 • drugih področjih, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, žrtvam prometnih nesreč.

 

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:

 

Rok za oddajo prijave za Javne socialnovarstvene programe je 11. december 2023, rok za Razvojne socialnovarstvene programe je 18. december 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovarstvenega programa:

 • je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje,
 • je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju družinske politike ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa